player player team team market market

Absolute Card Collector

Obchodní podmínky

I. Definice pojmů

 • I.1. Portál absolutecardcollector.* (dále jen Portál) - skupina webových služeb dostupných na adresách absolutecardcollector.cz, absolutecardcollector.com, absolutecardcollector.sk. Webové služby slouží pro sběratele karet. Umožňují jim správu svých sběratelských karet, prezentaci, výměnu a prodej.
 • I.2. Smlouva - elektronicky uzavřený vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem za podmínek definovaných těmito obchodními podmínkami. Vztah vzniká potvrzením ověřovacího emailu.
 • I.3. Provozovatel - společnost zajišťující chod portálu; Absolute Card Collector s.r.o.; Lidická 1827/90, 78701 Šumperk; IČ: 04757297; Zapsána u KS Ostrava C65045.
 • I.4. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání Portálu.
 • I.5. Uživatelský účet - část portálu vyhrazená Uživateli, dostupná po přihlášení jedinečným uživatelským jménem a heslem. Uživatel zde nalezne nastavení, informace o svých činnostech a stav svého kreditu.
 • I.6. Kredit - platební systém Portálu. Uživatel si platbou navyšuje kredit a následně ho čerpá za poskytované služby.
 • I.7. Platba - možnost odeslat bankovním převodem finanční prostředky navyšující Kredit.

II. Vlastnosti Portálu

 • II.1. Karta – jedná se o základní prvek Portálu. Slouží k detailnímu popisu sběratelské karty. Za základní atributy se považují: Druh karty (karta hráče, karta týmu,...), Výrobce, Série, Ročník a Další Typ karty (řadová, insert,...). Dále se zde evidují informace o obsahu karty (hráči, týmy). Ke každé kartě je možné nahrát hlavní náhled a neomezený počet dalších náhledů.
 • II.2. Náhled – II.2. Uživatel si ke kartě může uložit její skutečnou podobu (například scan) ve formě obrázku. Takto uložené náhledy může dále zpřístupnit k použití dalším uživatelům formou sdílení. Tato funkce se nastavuje v uživatelském účtu.
 • II.3. Checklist – strukturovaný seznam karet na Portálu.
 • II.4. Umístění karty – karta může být umístěna do několika sekcí. Základní sekce je „nezařazené karty“, která je určena jako dočasné úložiště. Následně si Uživatel kartu zařadí do sbírky, nabídky nebo poptávky.
 • II.5. Sbírka – sekce sloužící k evidenci své sbírky. Tato sekce má definované atributy vycházející z atributů Karty. Vlastník sbírky si určuje viditelnost pro ostatní uživatele. Ostatní uživatelé mají k dispozici vyhledávání „všech vlastních“ a „cizích publikovaných“ sbírek.
 • II.6. Nabídka – sekce sloužící k evidenci nabízených karet. Uživatel si může libovolnou kartu přidat do nabídky a tím se zobrazí ostatním uživatelům v seznamu „tržiště nabídka“.
 • II.7. Poptávka – sekce sloužící k evidenci poptávaných karet jednotlivých sběratelů.
 • II.8. Album – grafická prezentace sbírek.
 • II.9. Výměna – funkce umožnující dvěma uživatelům porovnat své nabídky a poptávky a vyměnit si požadované karty.
 • II.10. Prodej – funkce umožňující uživateli vybrat karty z nabídky jiných uživatelů a tyto přímo koupit.
 • II.11. Aukce – funkce umožňující soutěžit o koupi karet nabízených jinými uživateli k aukčnímu prodeji.

III. Uživatelské účty

 • III.1. Účet FREE
  Datový prostor: 100 MB (cca 200 karet dle kvality náhledu)
  Počet sbírek: 1
  Poptávka: ANO
  Nabídka: ANO
  Prodej: NE
  Aukce: NE
  Ověření: GSM
  Měsíční poplatek: ZDARMA
 • III.2. Účet BRONZE
  Datový prostor: 1 GB (cca 2 000 karet dle kvality náhledu)
  Počet sbírek: Neomezeně
  Poptávka: ANO
  Nabídka: ANO
  Prodej: ANO
  Limit Prodeje: 1 000 Kč celkem
  Poplatek za vystavení karty k prodeji: 0 Kč
  Provize z prodeje karty: 3%
  Aukce: NE
  Ověření: GSM
  Měsíční poplatek: 50 Kč nebo 2 €
 • III.3. Účet SILVER
  Datový prostor: 2 GB (cca 4 000 karet dle kvality náhledu)
  Počet sbírek: Neomezeně
  Poptávka: ANO
  Nabídka: ANO
  Prodej: ANO
  Limit prodeje: NE
  Poplatek za vystavení karty k prodeji: 0 Kč
  Provize z prodeje karty: 3%
  Aukce: ANO
  Limit počtu aukcí: 3 měsíčně
  Poplatek za vystavení aukce: 0 Kč
  Provize z prodeje karty v aukci: 3%
  Ověření: GSM + doručovací adresa
  Měsíční poplatek: 100 Kč nebo 4 €
 • III.4. Účet GOLD
  Datový prostor: 5 GB (cca 10 000 karet dle kvality náhledu)
  Počet sbírek: Neomezeně
  Poptávka: ANO
  Nabídka: ANO
  Prodej: ANO
  Limit prodeje: NE
  Poplatek za vystavení karty k prodeji: 0 Kč
  Provize z prodeje karty: 3%
  Aukce: ANO
  Limit počtu aukcí: NE
  Poplatek za vystavení aukce: 0 Kč
  Provize z prodeje karty v aukci: 3%
  Ověření: GSM + doručovací adresa
  Měsíční poplatek: 200 Kč nebo 8 €
 • III.5. Účet COMMERCE - Individuální podmínky pro oficiální prodejce sběratelských karet.

IV. Práva a povinnosti Uživatele

 • IV.1. Uživatel má právo využívat Portál v souladu s těmito podmínkami.
 • IV.2. Uživatel je povinen udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.
 • IV.3. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Prodeje/Aukce a cenou způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.
 • IV.4. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Portálu oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce portálu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do portálu, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost portálu. V případě porušení je uživatel povinen akceptovat trest/sankci udělenou provozovatelem.
 • IV.5. Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustné.
 • IV.6. Uživatel se zavazuje, že pravdivě uvede a bude udržovat aktuální své ověřovací kontaktní údaje. Dle typu účtu tedy telefonní číslo a případně poštovní doručovací adresu.
 • IV.7. Uživatel veškeré své platby za služby portálu provádí z Kreditu u svého uživatelského účtu. Zvýšení Kreditu provede uživatel odesláním platby z bankovního účtu s přiděleným VS.
 • IV.8. Uživatel se zavazuje hradit měsíční poplatky z Kreditu. Podle nastaveného typu uživatelského účtu systém automaticky první den v měsíci strhne příslušný poplatek z Kreditu.
 • IV.9. Uživatel se zavazuje hradit poplatky/provize z prodeje/aukce z Kreditu. Po ukončení prodeje/aukce systém automaticky strhne příslušný poplatek/provizi z Kreditu.
 • IV.10. Uživatel se zavazuje udržovat nezáporný stav svého kreditního účtu. V případě, kdy bude zůstatek Kreditu záporný dojde automaticky k omezení funkcí prodeje u daného uživatele. V případě, kdy bude záporný stav Kreditu po dobu delší než 1 měsíc, má Provozovatel právo aktivovat u daného uživatele účet FREE což bude mít pro daného uživatele dopad na funkce portálu.
 • IV.11. Pokud se stav kreditního účtu dostane do záporu, zavazuje se uživatel neprodleně uhradit vzniklý dluh.
 • IV.12. Uživatel se zavazuje uvádět pravdivé informace o stavu karty. V případě nepravdivých údajů je Uživatel povinen akceptovat trest/sankci udělenou Provozovatelem.
 • IV.13. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla prodeje viz článek VI.
 • IV.14. Uživatel bere na vědomí, že vytvořením a ověřením účtu vzniká smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem, v rámci které dochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů, a to za podmínek uvedených v příloze „Informace o zpracování osobních údajů“.

V. Práva a povinnosti Provozovatele

 • V.1. Provozovatel má povinnost udržovat Portál v provozuschopném stavu s dostupností nejméně 99%.
 • V.2. Provozovatel má právo provádět servis a údržbu Portálu a to v době od 22:00 do 6:00 a v rozsahu maximálně 24h za měsíc. Tento čas, kdy nebude portál provozuschopný, se nepočítá do stanovené dostupnosti.
 • V.3. Provozovatel má povinnost připsat korektně přijaté obdržené platby na Kredit v uživatelských účtech nejpozději do 24h (pracovní dny) od obdržení.
 • V.4. Provozovatel má právo první den v měsíci strhnout z Kreditů uživatelů platbu za měsíční službu dle typu uživatelského účtu.
 • V.5. Provozovatel má právo strhnout z Kreditu uživatele-prodejce provizi/poplatek ihned po dokončení prodeje/aukce.
 • V.6. Provozovatel má právo pozastavit nebo trvale zablokovat Uživateli služby Portálu (přístup k Portálu) v případech, kdy:
  • Uživatel narušuje chod Portálu viz IV.4
  • Došlo ke kompromitaci uživatelského přístupu viz IV.2
  • Má Uživatel záporný stav Kreditu viz IV.10 + IV.11
  • Provozovatel zjistí, že Uživatel neudržuje aktuální kontaktní údaje viz IV.6
  • Uživatel porušuje své povinnosti plynoucí z bodů VI + IV.3
  • Uživatel jiným způsobem narušuje chod Portálu
 • V.7. Provozovatel má právo pozastavit Uživateli služby Portálu (přístup k Portálu) dočasně nebo trvale dle míry provinění uživatele. V případě, kdy dojde k udělení trvalé blokace si může Provozovatel ponechat nevyčerpaný kredit jako kompenzaci způsobených škod.
 • V.8. Provozovatel nemá žádný vliv na průběh transakcí (platby, posílání karet) mezi uživateli a nijak za ně neručí.
 • V.9. V rámci Portálu je k dispozici systém Feedback, kde má každý Uživatel možnost hodnotit obchody s ostatními uživateli. Lze si tedy vytvořit představu o spolehlivosti uživatele. Nicméně minulé chování uživatele nedává 100% záruku jeho chování v budoucnosti.
 • V.10. Provozovatel má právo delegovat výkon vybraných funkcí na jím vybrané administrátory.

VI. Pravidla výměny, prodeje, aukce

 • VI.1. Uživatel je povinen dodržet dohodnutý obchod, ke kterému se zavázal (viz níže).
 • VI.2. Každý Uživatel si musí nastavit a udržovat platnou korespondenční adresu a poštovné za odeslání karet jiným uživatelům.
 • VI.3. Uživatel udržuje aktuální seznam „Moje nabídka“, což je seznam karet, které dává k dispozici (prodej, výměna) a případně k nim uvede cenu pro přímý prodej.
 • VI.4. Uživatel zakládá aukce na karty, které chce prodat. Výsledek aukce je pro uživatele závazný ve chvíli vyhlášení aukce. Ve chvíli, kdy jiný uživatel vyhraje aukci, je karta závazně prodaná. Závazek může ve výjimečných případech Provozovatel zrušit na základě reklamace.
 • VI.5. Výměna, jedná se o činnost, kdy si uživatelé po vzájemné dohodě vymění část svých karet (s případným doplatkem). První Uživatel vybere karty k výměně a provede návrh. Druhý Uživatel návrh odsouhlasí, odmítne nebo provede protinávrh. Jakmile návrh schválí obě strany, stává se závazným.
 • VI.6. Přímý prodej, jedná se o činnost, kdy si Uživatel vybere karty z nabídky jiných uživatelů. Činnost se stává závaznou dokončením obchodu v košíku.
 • VI.7. Závazný nákup/prodej, jedná se o činnost podobnou přímému prodeji, kdy si Uživatel vybere karty z nabídky jiných uživatelů a zaváže se k jejich nákupu v určitém termínu. Termín vychází z nabídky prodávajícího a je možné se dohodnout na posunu termínu. Činnost se stává závaznou ve chvíli, kdy uživatel odsouhlasí závazný nákup. Závazek může ve výjimečných případech Provozovatel zrušit na základě reklamace.
 • VI.8. Nabídka jiné ceny, jedná se činnost podobnou přímému prodeji. Liší se v tom, že kupující vyjednává s prodávajícím o jiné ceně formou návrhů a protinávrhů. Činnost se stává závaznou ve chvíli, kdy druhá strana schválí návrh první strany. Výsledkem je závazně prodaná karta (viz výše).
 • VI.9. Aukce, jedná se o činnost, kdy se kupující uživatelé snaží nabídnout nejvyšší cenu za kupovanou kartu. Činnost se stává závaznou ve chvíli, kdy Uživatel odešle svou nabídku. Jakmile aukce skončí, vyhrává Uživatel s nejvyšší nabídkou a výsledkem je závazně prodaná karta vítězi aukce (viz výše).
 • VI.10. Transakce je dohoda mezi dvěma uživateli, která vznikla jako výsledek výše popsaných činností. Transakce obsahuje detail vlastního obchodu (karty, částka, poštovné, kontaktní údaje). Transakci může ve výjimečných případech Provozovatel zrušit na základě reklamace.

VII. Reklamace

 • VII.1. Uživatel má možnost reklamovat následující mimořádné stavy:
  • Nepřipsání odeslané platby do Kreditu
  • Chybná změna Kreditu
  • Blokování závazně prodané karty
  • Závazek k nákupu
  • Transakce
 • VII.2. Nepřipsání platby Kreditu. Pokud není platba připsána na kredit účtu uživatele do 72h od odeslání platby uživatelem, může uživatel tento stav nahlásit prostřednictvím funkce „Nahlásit neprovedenou platbu“. Tato funkce se nachází v přehledu účtu v části „KREDIT“. Provozovatel tuto žádost do 7 dnů vyhodnotí a prostřednictvím hlášení informuje uživatele.
 • VII.3. Chybná změna Kreditu. Pokud se uživatel domnívá, že jeho Kredit se navýšil nebo snížil nesprávně, může odeslat reklamaci stavu prostřednictvím emailu payments@absolutecardcollector.com. Provozovatel tuto žádost do 7 dnů vyhodnotí a prostřednictvím emailu informuje uživatele.
 • VII.4. Blokování závazně prodané karty. Prodávající Uživatel může v seznamu závazně prodaných karet požádat o zrušení závazku v případech, kdy kupující uživatel obchod dlouhodobě maří. Provozovatel tuto žádost do 7 dnů vyhodnotí a prostřednictvím hlášení informuje Uživatele.
 • VII.5. Závazek k nákupu. Kupující uživatel může v nákupním košíku požádat o zrušení závazku v případech, kdy prodávající Uživatel provedl po uzavření závazku změnu parametrů ovlivňujících nákup (např. výrazná změna poštovného nebo změna zásadní důvěryhodnosti prodejce). Provozovatel tuto žádost do 7 dnů vyhodnotí a prostřednictvím hlášení informuje Uživatele.
 • VII.6. Transakce. Každá strana obchodu může v detailu transakce tuto nahlásit. Provozovatel si může vyžádat bližší informace formou komunikace v dané transakci a rozhodnout:
  • Pokud se jedná o nechtěnou transakci (obě strany s transakcí nesouhlasí a neprovedli v transakci žádnou akci), pak může Provozovatel transakci zrušit.
  • Pokud jedna ze stran obchod maří, pak může Provozovatel vrátit karty původním vlastníkům a transakce zůstává kvůli možnosti feedbacku.

VII. Závěrečná ustanovení

 • VIII.1Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.
 • VIII.2Provozovatel se nepodílí na obsahu vkladaném Uživatelem (obrázky, texty, komentáře apod.) v rámci portálu, přístupný prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné Nabídky nebo celé Uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.
 • VIII.3Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím Portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.